Επιλογή γλώσσας

Αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα του ανεξάρτητου ελέγχου ως εγγύηση της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων, η Leverage Ορκωτοί Ελεγκτές παρέχει το σύνολο των ελεγκτικών υπηρεσιών που προβλέπονται από την Ελληνική νομοθεσία, πάντα σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα.
Ο σχεδιασμός και η στρατηγική του ελέγχου επικεντρώνεται στον επιχειρηματικό κίνδυνο (risk based audit) και είναι προσαρμοσμένος στον κάθε πελάτη ξεχωριστά, αντικατοπτρίζοντας τους ειδικούς επιχειρηματικούς, κανονιστικούς και χρηματοοικονομικούς κινδύνους καθενός εξ αυτών.

  •       Διενέργεια Τακτικών Ελέγχων, ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα
  •       Αναθέσεις επισκοπήσεων Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 
  •       Προσυμφωνημένες Διαδικασίες
  •       Έλεγχοι ειδικού σκοπού
  •       Διαχειριστικοί Έλεγχοι
  •       Forensic Accounting and Fraud Investigations
  •       Έλεγχοι για την επάρκεια των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου
  •       Εκθέσεις Εξαγορών (Due Diligence)
  •       Οικονομικοί έλεγχοι εταιρειών για την εισαγωγή τους σε οργανωμένες αγορές
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok