Ειρήνη

Ειρήνη

Παραγραφή απαιτήσεων από μερίσματα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1195/1942

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδ. : 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 - 3375312
Fax : 210 - 3375001
E-Mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΑΔΑ

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2019

Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2128 

 

ΘΕΜΑ: Παραγραφή απαιτήσεων από μερίσματα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1195/1942

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 1195/1942 ορίζεται ότι οι απαιτήσεις εκ τόκων, τοκομεριδίων, μερισματαποδείξεων και μερισμάτων διαπραγματεύσιμων μετοχών, ιδρυτικών τίτλων, ομολογιών και κινητών εν γένει αξιών, εκδεδομένων υπό ημεδαπών αστικών ή εμπορικών εταιριών πάσης φύσεως, Συνεταιρισμών, Σωματείων, Συλλόγων και παντός εν γένει Νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, παραγραφόμεναι μετά 5ετίαν αφ’ ης κατέστησαν απαιτηταί κατά τας διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου ΑΣΜΔ’ της 26/30 Ιουλίου 1885 «περί των πληρωτέρων τω κομιστή ανωνύμων χρεογράφων» και του άρθρου 2 του Νόμου ΓΥΛΓ’ της 27/30 Νοεμβρίου 1909 «περί βραχυπροθέσμων παραγραφών» ή εντός βραχυτέρας συμβατικής αποσβεστικής προθεσμίας περιέχονται οριστικώς εις το Ελληνικόν Δημόσιον.

2. Με το άρθρο 8 του ίδιου ως άνω νομοθετικού διατάγματος ορίζεται ότι για τις πιο πάνω απαιτήσεις που παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου υπάρχει υποχρέωση εντός του μηνός Απριλίου εκάστου οικονομικού έτους για απόδοση στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. της έδρας του υπόχρεου, των δηλούμενων ως περιερχόμενα στο Δημόσιο ποσών και

3. Με δεδομένο ότι οι διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου ΑΣΜΔ’ της 26/30 Ιουλίου 1885 «περί των πληρωτέρων τω κομιστή ανωνύμων χρεογράφων» και του άρθρου 2 του Νόμου ΓΥΛΓ’ της 27/30 Νοεμβρίου 1909 «περί βραχυπροθέσμων παραγραφών» καταργήθηκαν με την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα (άρθρα 1 και 17 του α.ν. 2783/1941 «Εισαγωγικός Νόμος Αστικού Κώδικα), για την παραγραφή αξιώσεων από τόκους και μερίσματα εφαρμόζονται οι διατάξεις της περ. 15 του άρθρου 250 ΑΚ, σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 253 και 260 ΑΚ.

4. Με την περ. 15 του άρθρου 250 ΑΚ ορίζεται ότι η παραγραφή είναι πενταετής στις αξιώσεις των τόκων, χρεολύτρων και μερισμάτων που απορρέουν από συνήθεις σχέσεις της καθημερινής συναλλακτικής ζωής. Η παραγραφή αρχίζει από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και είναι δυνατή η δικαστική επιδίωξή της (251 ΑΚ). Η παραγραφή των αξιώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 250 αρχίζει μόλις λήξει το έτος μέσα στο οποίο συμπίπτει η έναρξη της παραγραφής που ορίζεται στα δύο προηγούμενα άρθρα (253 ΑΚ).

Η παραγραφή διακόπτεται, όταν ο υπόχρεος αναγνωρίσει την αξίωση με οποιονδήποτε τρόπο (260 ΑΚ).

5. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η παραγραφή της αξίωσης από μερίσματα αρχίζει από το τέλος του έτους, κατά το οποίο εγκρίθηκε ο ισολογισμός της χρήσης και λήφθηκε η απόφαση περί διανομής των μερισμάτων (ήτοι από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και είναι δυνατή η δικαστική επιδίωξή της).

Ωστόσο, η υπόψη πενταετής παραγραφή της απαίτησης από μερίσματα υπέρ του Δημοσίου διακόπτεται όταν κατά τη διάρκειά της ο υπόχρεος (ανώνυμη εταιρεία) αναγνωρίσει την απαίτηση αυτή του δικαιούχου του μερίσματος με οποιονδήποτε τρόπο, όπως για παράδειγμα μεταφέροντας το ποσό του οφειλόμενου μερίσματος από τον λογαριασμό 53.01 «Μερίσματα πληρωτέα» σε πίστωση του προσωπικού λογαριασμού του δικαιούχου του μερίσματος μετόχου και ενημερώνοντας σχετικά τον δικαιούχο.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

Πηγή: forin.gr

 

Αθήνα, 25.06.2019
Αριθμ. Πρωτ.: 1394 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 1394/ 2019

ΘΕΜΑ: Λογιστικός χειρισμός υπομίσθωσης


ΕΡΩΤΗΜΑ

Έχουμε μια μακρόχρονη μίσθωση ενός αυτοκινήτου, διάρκεια 18 μήνες, το οποίο στο τέλος θα παραμείνει στην κατοχή μας με αξία αγοράς 1.000€ και ταυτόχρονα το έχουμε υπεκμισθώσει σε κάποιον πελάτη μας για 24 μήνες, το οποίο θα παραμείνει στην κατοχή του με τιμή πώλησης 1.500€. Θα το χειριστούμε ως χρηματοδοτική μίσθωση η ως λειτουργική μίσθωση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Υπομίσθωση είναι η συναλλαγή στο πλαίσιο της οποίας ο μισθωτής («ενδιάμεσος εκμισθωτής») εκμισθώνει εκ νέου το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο σε τρίτο μέρος, ενώ η μίσθωση («κύρια μίσθωση») μεταξύ του κυρίως εκμισθωτή και του μισθωτή παραμένει σε ισχύ. 

Ο κατάλληλος λογιστικός χειρισμός για τον ενδιάμεσο εκμισθωτή του ερωτήματος εξαρτάται από την ουσία των συναλλαγών. Εάν οι συναλλαγές μίσθωσης και εκμίσθωσης από τον ενδιάμεσο εκμισθωτή είναι δύο ανεξάρτητες συναλλαγές τότε, αφού πρώτα κατηγοριοποιήσει αυτός τις μισθώσεις σε χρηματοδοτικές ή λειτουργικές, θα προχωρήσει στους λογιστικούς χειρισμούς που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα για τις μισθώσεις. Αντιθέτως, εάν ο ενδιάμεσος εκμισθωτής δεν αναλαμβάνει ουσιώδεις κινδύνους και ωφέλειες από τις μισθώσεις τότε, είναι πιθανό, να δρα ως εντολοδόχος και, κατά συνέπεια, για τις συναλλαγές αυτές θα πρέπει να καταχωρίσει έσοδο προμήθειας αντί της καταχώρισης απαιτήσεων και υποχρεώσεων όπως περιγράφονται κατωτέρω.

Με την παραδοχή ότι οι δύο συναλλαγές που περιγράφονται στο ερώτημα είναι ανεξάρτητες και δεν αποτελούν μέρος άλλης συναλλαγής και ότι για τον μισθωτή («ενδιάμεσο εκμισθωτή») συνεχίζουν να υφίστανται οι υποχρεώσεις του προς τον κυρίως εκμισθωτή, ενώ, ταυτοχρόνως, έχει εκμισθώσει το αυτοκίνητο σε τρίτο μέρος, ο ενδιάμεσος εκμισθωτής θα πρέπει να κατηγοριοποιήσει την συναλλαγή της μίσθωσης. Η μίσθωση στο ερώτημα φαίνεται ότι είναι χρηματοδοτική, γιατί ο μισθωτής έχει το δικαίωμα αγοράς του περιουσιακού στοιχείου σε τιμή που αναμένεται να είναι επαρκώς χαμηλότερη από την εύλογη αξία κατά την ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος (€ 1.000), έτσι ώστε, κατά την έναρξη της μίσθωσης, να θεωρείται ευλόγως βέβαιο ότι το δικαίωμα θα ασκηθεί. Στη συνέχεια, ο ενδιάμεσος εκμισθωτής θα πρέπει να κατηγοριοποιήσει και τη συναλλαγή εκμίσθωσης, η οποία και αυτή, για τον ίδιο λόγο, φαίνεται ότι αποτελεί χρηματοδοτική μίσθωση. Εννοείται ότι είναι απαραίτητο να συνεξετάζονται όλοι οι όροι των μισθώσεων που όμως δεν μας γνωστοποιούνται στο ερώτημα.

Συνεπώς, για το αυτοκίνητο, η εταιρεία του ερωτήματος θα προχωρήσει στους κάτωθι λογιστικούς χειρισμούς παράλληλα ως μισθωτής και εκμισθωτής:

Μισθωτής: Το αυτοκίνητο που θα περιέλθει αρχικά στον ενδιάμεσο εκμισθωτή θα καταχωριστεί ως περιουσιακό στοιχείο του με το κόστος κτήσης που θα είχε προκύψει εάν το στοιχείο αυτό είχε αγοραστεί, με ταυτόχρονη καταχώριση αντίστοιχης υποχρέωσης προς την κυρίως εκμισθώτρια οντότητα (υποχρέωση χρηματοδοτικής μίσθωσης). Η υποχρέωση χρηματοδοτικής μίσθωσης θα αντιμετωπιστεί ως δάνειο, το δε μίσθωμα θα διαχωρίζεται σε χρεολύσιο, το οποίο μειώνει το δάνειο, και σε τόκο που καταχωρίζεται ως χρηματοοικονομικό έξοδο.

Εκμισθωτής: Το αυτοκίνητο που θα εκμισθωθεί σε τρίτο μέρος, δυνάμει χρηματοδοτικής μίσθωσης, θα διαγραφεί και αντί αυτού θα καταχωριστεί στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας μία απαίτηση από χρηματοδοτική μίσθωση με ποσό ίσο με την καθαρή επένδυση στη μίσθωση. Μεταγενέστερα, η απαίτηση χρηματοδοτικής μίσθωσης θα αντιμετωπιστεί ως χορηγηθέν δάνειο, το δε μίσθωμα θα διαχωρίζεται σε χρεολύσιο, το οποίο μειώνει το δάνειο, και σε τόκο που καταχωρίζεται ως χρηματοοικονομικό έσοδο.

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει κατά τη διαγραφή του παγίου και την καταχώριση της απαίτησης από χρηματοδοτική μίσθωση θα καταχωριστεί στα αποτελέσματα. Επομένως, από την εξεταζόμενη συναλλαγή η εταιρεία θα παρουσιάζει απαίτηση και υποχρέωση από χρηματοδοτικές μισθώσεις στον Ισολογισμό της και έσοδα και έξοδα από τόκους στην κατάσταση αποτελεσμάτων της.

 
 
ΤΑ ΜΕΛΗ
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

Πηγή: Taxheaven

Στις 12 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε, στις Βρυξέλλες, η 10η Συνάντηση Ολομέλειας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών (ΕΕΦΕΕ-CEAOB), στην οποία συμμετείχε και η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ).

Κύρια σημεία της συνάντησης

Τα μέλη ενέκριναν το Enforcement Survey Report έτους 2018 καθώς και τη διαδικασία επικοινωνίας της κοινής μεθοδολογίας ελέγχου των ελέγχων σε ρυθμιστικές/εποπτικές αρχές εκτός EU/ EEA. Άλλα θέματα που συζητήθηκαν από τα μέλη κάλυψαν τη γενική προσέγγιση των ενδιαφερομένων μερών από το CEAOB και επικαιροποίησαν τις μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές και παρόμοιες υπό εξέλιξη πρωτοβουλίες.

Τέσσερα μέλη του CEAOB παρουσίασαν τα συστήματα δημόσιας εποπτείας τους επικεντρώνοντας στις πρόσφατες αλλαγές των συστημάτων τους και την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών με τα άλλα μέλη.

Sub-groups activities

Οι Πρόεδροι των υποομάδων ενημέρωσαν τους παρευρισκόμενους σχετικά με τις αντίστοιχες ροές εργασίας των υποομάδων τους.

Επικοινωνία με ενδιαφερόμενα μέρη

Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας του, το CEAOB κάλεσε εκπροσώπους της Αμερικάνικης Εποπτικής Αρχής (Public Company Accounting Oversight Board PCAOB) και έναν εκπρόσωπο του International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR), για την επικοινωνία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Πηγή: e-forologia

Με τις διατάξεις της νέας τροπολογίας που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις μέριμνας προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.» ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

Συγκεκριμένα τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις του ν.4548/2018 σχετικά με την αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), στα εξής κατά βάση σημεία:

Καθίστανται υπόχρεοι οι αρμόδιοι ελεγκτές, για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης εταιρειών εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά ή Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων αυτών, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) αυτών δεν προβαίνει στη συγκεκριμένη υποχρέωση.

Δίνεται η δυνατότητα υπογραφής των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων και στο πρόσωπο ή τα πρόσωπα, στα οποία το Δ.Σ. αυτών έχει αναθέσει την ευθύνη για τη σύνταξή τους.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 
Τροποποιήσεις του Ν. 4548/2018 (Α' 104)


Με το δεύτερο προτεινόμενο άρθρο επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις στο ν. 4548/2018: 
1. Με την προτεινόμενη διάταξη απλά διασαφηνίζεται το πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης παραγράφου του ν. 4548/2018.
2. Με την προτεινόμενη διάταξη καθίστανται υπόχρεοι για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης και οι ελεγκτές με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων.
3. Με τη διάταξη αυτή, δίνεται η δυνατότητα υπογραφής των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και στο πρόσωπο ή τα πρόσωπα, στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο των πιστωτικών ιδρυμάτων έχει αναθέσει την ευθύνη για τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, ακόμη και εάν αυτά δεν κατέχουν άδεια Α' τάξης από το Οικονομικό Επιμελητήριο. Η πρόταση αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι, κατά πάγια πρακτική, τα πιστωτικά ιδρύματα, λόγω και της αυξημένης εποπτείας τους είτε από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (όπως συμβαίνει με τις συστημικές τράπεζες), είτε από την ΤτΕ, αναθέτουν την ευθύνη της σύνταξης των χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων σε πρόσωπα με πολυετή εμπειρία σε θέματα τραπεζικής λογιστικής και χρηματοπιστωτικής διαχείρισης, ως επικεφαλής οικονομικών υπηρεσιών, στην αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτει και η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.".

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο...
Τροποποιήσεις του ν. 4548/2018 (Α' 104)


1. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτ. στ' της παρ. 3 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018 μετά τις λέξεις «Τα προηγούμενα» προστίθεται η λέξη «δύο».

2. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 119 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρίας, αν το διοικητικό συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας».

3. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 147 προστίθενται οι λέξεις «ή, εφ' όσον πρόκειται για πιστωτικά ιδρύματα και από πρόσωπο ή πρόσωπα στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναθέσει την ευθύνη για τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων.».

Πηγή: Taxheaven 

Η πολύκροτη υπόθεση έφερε στην επιφάνεια χρόνιες ελλείψεις στο νομικό πλαίσιο σχετικά με την εταιρική διαφάνεια

Ένα νέο σχέδιο νόμου έρχεται να βάλει τάξη στην εταιρική διακυβέρνηση και σε επιμέρους ρυθμίσεις στη διοίκηση μιας εταιρείας, προσπαθώντας να δώσει λύσεις για ζητήματα που εκκρεμούν και προβληματίζουν χρόνια. Αφορμή για να προχωρήσει αυτή τη φορά το νομοσχέδιο, που κυκλοφορεί μεταξύ Επιτροπής Κεφαλαιοαγοράς και Υπουργείου Οικονομικώνγια τουλάχιστον 8 χρόνια φαίνεται ότι στάθηκε η υπόθεση της Folli Follie, η οποία κατέδειξε περίτρανα το μέγεθος των προβλημάτων που δημιουργούνται από τη μη σαφή νομοθέτηση ορισμένων παραμέτρων.

Το νέο σχέδιο νόμου, που βρίσκεται υπό επεξεργασία, περιέχει λεπτομερή περιγραφή, αναφορικά με τον ορισμό των ανεξάρτητων και μη μελών, τον τρόπο λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου μίας εταιρείας, τις οργανωτικές μονάδες που αυτός θα πρέπει να υποστηρίζει, αλλά και πρόσθετες υποχρεώσεις διαφάνειας σε ό,τι αφορά στους μετόχους.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει συντάξει το σχέδιο νόμου, με τίτλο «Για την διάρθρωση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Εσωτερική Οργάνωση στο Πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης Εταιριών που έχουν εισηγμένες μετοχές ή ομολογίες σε ρυθμιζόμενη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα» και στην παρούσα φάση, το σχέδιο βρίσκεται στην τελική ευθεία προς το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να γίνει νόμος.

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι η κινητοποίηση των αρχών ήταν τέτοια, μετά και την έκταση που πήρε η υπόθεση Folli Follie, που παρέδωσαν το κείμενο που ορίζει τις παραμέτρους του νέου νομοσχεδίου για την εταιρική διακυβέρνηση σε μια μικρή ομάδα  ανεξάρτητων νομικών εμπειρογνωμόνων, με σκοπό εκείνοι να προσθέσουν ό,τι θεωρούσαν απαραίτητο στην παρούσα φάση.

 

Την ερχόμενη Παρασκευή συνεδριάζει η Συμβουλευτική Επιτροπή της ΕΚ προκειμένου να υποβάλει τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις επί του συγκεκριμένου κειμένου.

Σύμφωνα με τα όσα ορίζει αυστηρά το νέο νομοσχέδιο, ένα μέλος θεωρείται ανεξάρτητο όταν:
  • Ένα μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου θεωρείται ανεξάρτητο, εφόσον δεν κατέχει κατά τη διάρκεια της θητείας του άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες δύνανται να επηρεάζουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.
Σχέση εξάρτησης με την Εταιρία υφίσταται στις ακόλουθες ιδίως περιπτώσεις προσώπων:
  • Πρόσωπο που λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρία ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρία, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή του στο διοικητικό συμβούλιο ή σε επιτροπές του καθώς και της είσπραξης πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία, αρκεί οι παροχές αυτές να μην συναρτώνται με τη συνέχιση των υπηρεσιών αυτών.

Ξεχωριστή σημασία παρουσιάζει το άρθρο 10 του νομοσχεδίου, που αναφέρεται σε πρόσφατες υποχρεώσεις διαφάνειας και μεταξύ άλλων ορίζει πως «Κάθε Εταιρία, σε περίπτωση δημοσιοποίησης από τρίτο πρόσωπο ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν αισθητά την τιμή των χρηματοπιστωτικών μέσων ή την τιμή των συνδεδεμένων με αυτά παράγωγων μέσων, οφείλει με ανακοίνωσή της, η οποία δημοσιοποιείται με τα μέσα που ορίζονται στο αρ. 21 του ν. 3556/2007:

(α) να προβεί, εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι βάσιμες ή αληθείς, σε άμεση επιβεβαίωσή τους, διευκρινίζοντας ταυτόχρονα και το στάδιο εξέλιξης στο οποίο βρίσκονται τα γεγονότα στα οποία αναφέρονται οι σχετικές πληροφορίες, ή

(β) να προβεί, εφόσον οι πληροφορίες είναι ανυπόστατες ή ψευδείς ή ανακριβείς, σε άμεση διάψευσή τους ή στην επισήμανση της ανακρίβειας τέτοιων πληροφοριών, αντιστοίχως».

Εκείνο που απουσιάζει αισθητά από το εν λόγω κείμενο, ωστόσο, είναι ένα άρθρο που να αναφέρεται στις αμοιβές Δ.Σ., όπως συνέβαινε σε παλαιότερες εκδόσεις αυτού, ενώ έχει ενδιαφέρον κατά πόσο το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης έχει λάβει γνώση του σχετικού κειμένου ή όχι.

Πηγή: mononews

Ο πρόσφατος νόμος 4601/2019 θέτει ένα ενιαίο πλαίσιο ρύθμισης στο εταιρικό δίκαιο των μετασχηματισμών, επιχειρεί να απλοποιήσει σε αρκετά σημεία τη σχετική διαδικασία και να καλύψει όλα τα είδη των μετασχηματισμών, συνάδοντας δε και με το ενωσιακό δίκαιο. Ως μετασχηματισμός, νοούνται οι νομικές πράξεις και διαδικασίες με τις οποίες μεταβάλλεται η υπόσταση ενός εταιρικού φορέα άσκησης επιχείρησης, χωρίς να μεσολαβήσει λύση και εκκαθάρισή του, ούτε και μεταβίβαση των περιουσιακών του στοιχείων με τους κανόνες της ειδικής διαδοχής. Αντίθετα, ισχύει ο κανόνας της καθολικής διαδοχής και της συνέχισης της νομικής προσωπικότητας της επιχείρησης.

Προβλεπόμενοι μετασχηματισμοί. Οι βασικές κατηγορίες μετασχηματισμών που προβλέπει ο νέος νόμος είναι οι συγχωνεύσεις (π.χ. μια εταιρεία απορροφά μια άλλη), οι διασπάσεις (π.χ. μια εταιρεία διασπάται σε δύο νέες εταιρείες) και οι μετατροπές (π.χ. μια ΕΠΕ μετατρέπεται σε Α.Ε.).  Επίσης, ρυθμίζεται πλέον ρητά η δυνατότητα της μερικής διάσπασης και απόσχισης κλάδου, έννοια έως τώρα γνωστή μόνο στο φορολογικό δίκαιο. Επιπλέον, επιτρέπεται κατ’ αρχάς ο μετασχηματισμός εταιρείας που βρίσκεται σε στάδιο λύσης και εκκαθάρισης, εφόσον δεν έχει αρχίσει η διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης. Γενικά, είναι επιτρεπτά όλα τα είδη των μετασχηματισμών μεταξύ νομικών προσώπων με εμπορική ιδιότητα, δηλαδή: κεφαλαιουχικών εταιρειών (Α.Ε., ΕΠΕ, ΙΚΕ), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.), κοινοπραξιών, αστικών συνεταιρισμών, ευρωπαϊκών εταιρειών και ευρωπαϊκών συνεταιριστικών εταιρειών.

Αντίθετα, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου οι εταιρικές μορφές που στερούνται νομικής προσωπικότητας, (π.χ. η συμπλοιοκτησία) καθώς και η ατομική (εμπορική) επιχείρηση ενός φυσικού προσώπου. Σχέση με φορολογικές διατάξεις. Πρέπει να τονιστεί ότι παράλληλα με τον νόμο 4601/19 (που θέτει το εταιρικό πλαίσιο των μετασχηματισμών) διατηρούνται σε ισχύ και οι σχετικές διατάξεις των φορολογικών/αναπτυξιακών νόμων 4172/2013, 1297/1972, 2166/1993, κ.λπ. ως προς τις φορολογικές τους ρυθμίσεις και τα παρεχόμενα πλεονεκτήματα. Προκειμένου βέβαια να τύχουν εφαρμογής τα ευεργετήματα αυτά, θα πρέπει να συντρέχουν ειδικότερα οι προϋποθέσεις που ορίζονται στους νόμους αυτούς, π.χ. ελάχιστο ύψος κεφαλαίου, νομική μορφή των μετασχηματιζόμενων εταιρειών, υποχρέωση αμεταβίβαστου των μετοχών κ.λπ.

Σε σχέση, όμως, με τα εταιρικού δικαίου ζητήματα που αφορούν τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τα αποτελέσματα των μετασχηματισμών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 4601/2019, κατισχύουν οι διατάξεις αυτού. Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις των ανωτέρω αναπτυξιακών νόμων συνεχίζουν να ισχύουν για όσους μετασχηματισμούς δεν καταλαμβάνονται από το πεδίο εφαρμογής του νόμου 4601/2019 (π.χ. για τη μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε ΕΠΕ/Α.Ε. κ.λπ., η οποία αποτελεί κατ’ ουσίαν σύσταση νέου νομικού προσώπου με εισφορά σε είδος, τη μετατροπή υποκαταστήματος αλλοδαπής σε θυγατρική, ως απόσχιση κλάδου, κ.λπ.).

Βασικά βήματα μετασχηματισμών. Η πραγματοποίηση ενός μετασχηματισμού περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές τα ακόλουθα βασικά βήματα:

(α) Σύνταξη σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης ή διάσπασης.

(β) Καταχώριση και δημοσίευση του σχεδίου στο ΓΕΜΗ.

(γ) Σύνταξη λεπτομερούς επεξηγηματικής έκθεσης επί του σχεδίου συγχώνευσης ή διάσπασης και επί της προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής.

(δ) Εξέταση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης ή διάσπασης από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες (ορκωτούς ελεγκτές, κ.λπ.) και σύνταξη γραπτής έκθεσης.

(ε) Λήψη απόφασης από τη γενική συνέλευση ή τους εταίρους για τη συγχώνευση, τη διάσπαση ή τη μετατροπή.

(στ) Κατάρτιση της σύμβασης συγχώνευσης ή διάσπασης.

(ζ) Προληπτικός έλεγχος νομιμότητας όλων των προπαρασκευαστικών πράξεων και διατυπώσεων.

(η) Επέλευση των αποτελεσμάτων της συγχώνευσης, διάσπασης ή της μετατροπής.

Σε ορισμένες περιπτώσεις και εφόσον όλοι οι εταίροι των μετασχηματιζόμενων εταιρειών συμφωνούν, είναι δυνατόν να παραλειφθεί η εξέταση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης ή διάσπασης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα και να μη συνταχθεί σχετική έκθεση.

Ο νέος νόμος τίθεται σε ισχύ την 15/4/2019. Μετασχηματισμοί που έχουν ήδη ξεκινήσει με βάση τα προγενέστερα νομοθετήματα και των οποίων το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης/διάσπασης είναι προγενέστερο της 15/4/2019, δεν θίγονται.

Πηγή: Καθημερινή

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ η απόφαση Ε.2048/2019 με θέμα: «Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4601/2019 «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις…» (ΦΕΚ Α’ 44/9.3.2019)».

Στην απόφαση, εκτός των άλλων αναφέρεται ότι κοινοποιούνται οι διατάξεις φορολογικού ενδιαφέροντος του προσφάτως ψηφισθέντος ν.4601/2019 με τις οποίες ρυθμίζονται ζητήματα εταιρικού δικαίου των μετασχηματισμών. Με τις εν λόγω διατάξεις αναμορφώθηκε το δίκαιο των εταιρικών μετασχηματισμών συστηµατοποιώντας τις εταιρικές ρυθμίσεις του συνόλου αυτών σε ένα ενιαίο νοµοθετικό κείµενο. Οι διατάξεις του ν. 4601/2019 που αφορούν τους εταιρικούς μετασχηματισμούς περιλαμβάνονται στο Μέρος Α’ (άρθρα 1-147), με έναρξη ισχύος την 15.4.2019, σύμφωνα με το άρθρο 157 του ιδίου νόμου.

Ως προς τα φορολογικά ζητήματα που θίγονται με τον ν. 4601/2019, επισημαίνονται οι ακόλουθες διατάξεις:

(α) Άρθρο 4 (Σχέση με φορολογικές διατάξεις)

(β) Άρθρα 54-57 και 70 (Διάσπαση)

(γ) Άρθρο 140 (Διατηρούμενες σε ισχύ διατάξεις)

(δ) Άρθρο 141 (Μεταβατικές διατάξεις)

(ε) Άρθρο 142 (Παραπομπές)

(στ) Άρθρο 147 (Καταργούμενες διατάξεις)

Ως προς το πεδίο εφαρμογής και τα είδη μετασχηματισμών που καταλαμβάνονται, με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου νόμου, όπως προκύπτει και από την αιτιολογική έκθεση αυτού (σχετ. οι παρ. 7 και 24 του γενικού μέρους της αιτιολογικής έκθεσης), πλέον ρυθμίζονται οι μετασχηματισμοί (συγχώνευση, διάσπαση και μετατροπή) στους οποίους μπορούν να μετάσχουν, με οποιαδήποτε ιδιότητα (ως απορροφώμενες, απορροφώσες, συγχωνευόμενες, διασπώμενες, εισφέρουσες, επωφελούμενες, συνιστώμενες ή μετατρεπόμενες), όλες οι εταιρικές μορφές (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., αλλά και αστικοί συνεταιρισμοί, ετερόρρυθμες εταιρίες κατά μετοχές, κοινοπραξίες, ευρωπαϊκές εταιρείες και ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες), ενώ γίνεται σαφές ότι σε έναν μετασχηματισμό μπορούν να συμμετάσχουν εταιρείες διαφορετικού τύπου. Περαιτέρω, στον εταιρικό μετασχηματισμό που συντελείται με τη μορφή της διάσπασης (άρθρο 54) περιλαμβάνεται πλέον και η μερική διάσπαση (άρθρο 56) καθώς και η απόσχιση κλάδου (άρθρο 57). Συνεπώς, το επιτρεπτό, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία πραγματοποίησης και τα αποτελέσµατα των μετασχηματισμών οι οποίοι λαμβάνουν χώρα, μεταξύ άλλων, με τις μορφές της απόσχισης κλάδου, της μερικής διάσπασης και της μετατροπής υποκαταστήματος σε θυγατρική εταιρεία, για τους οποίους μέχρι σήμερα υπήρχαν σχετικές προβλέψεις στα αναπτυξιακά ή φορολογικά νομοθετήματα, ρυθμίζεται πλέον από το εταιρικό δίκαιο.

Δείτε ολόκληρη τη απόφαση εδώ.

 

Πηγή: e-forologia.gr

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 004/2019

«Ενίσχυση της διαφάνειας στους υποχρεωτικούς ελέγχους»

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.), έχοντας ως γνώμονα την ενίσχυση της διαφάνειας στη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των επιχειρήσεων από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και τις ελεγκτικές εταιρείες, απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, με προτάσεις σχετικά με τα κάτωθι:

Διασύνδεση του μητρώου της Ε.Λ.Τ.Ε. με το μητρώο του Γ.Ε.ΜΗ.

Προτείνεται η διασύνδεση του Δημόσιου Μητρώου της Ε.Λ.Τ.Ε. με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Με την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας αφενός τα ενδιαφερόμενα μέρη θα είναι σε θέση να αναζητούν για κάθε ορκωτό ελεγκτή λογιστή και ελεγκτική εταιρεία τις επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγήσει έκθεση ελέγχου και αφετέρου θα παρεμποδίζονται καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ., εκθέσεων ελέγχου ορκωτών ελεγκτών λογιστών και ελεγκτικών εταιρειών που δεν εμφανίζονται στο δημόσιο μητρώο της Ε.Λ.Τ.Ε., π.χ. περιπτώσεις αφαίρεσης αδείας. Η διασύνδεση των μητρώων των δύο υπηρεσιών εκτιμάται ότι θα συμβάλλει τόσο στη δημόσια εποπτεία όσο και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των ενδιαφερομένων μερών στα δημοσιευόμενα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων.

Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων των οντοτήτων ανεξαρτήτως νομικού τύπου.

Προτείνεται η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων όλων των οντοτήτων ανεξαρτήτως νομικού τύπου που εντάσσονται στις κατηγορίες των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων σύμφωνα με τον ν.4308/2014. Στόχος είναι η διαφάνεια σε ένα σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων (πχ. Ο.Ε. και Κοινοπραξίες) οι οποίες συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις, ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες και έχουν εξαιρεθεί από τη δημοσίευση.

Επιβολή κυρώσεων σε οντότητες που δεν δημοσιεύουν Οικονομικές Καταστάσεις και προσθήκη ειδικού χαρακτηρισμού.

Για τα σύνολο των οντοτήτων που υπάγονται στις υποχρεώσεις δημοσιότητας και αυτές παραβιάζονται για δύο συνεχόμενες χρήσεις, προτείνεται, ανάλογα με το μέγεθος της οντότητας, η επιβολή υψηλών διοικητικών προστίμων ή και διαγραφή τους από το μητρώο του Γ.Ε.ΜΗ. Επίσης προτείνεται η προσθήκη ειδικού χαρακτηρισμού στο Γ.Ε.ΜΗ. των οντοτήτων όπου στις εκθέσεις ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας έχει γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου (παρ. 4 του άρθρου 119 του ν.4548/2018). Στόχος της πρότασης είναι η συμμόρφωση των οντοτήτων με τους κανόνες δημοσιότητας αλλά και η πληροφόρηση των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων αναφορικά με τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους.

Τροποποίηση στα όρια υποχρεωτικού ελέγχου των επιχειρήσεων.

Προτείνεται η τροποποίηση στα όρια των κριτηρίων υπαγωγής των επιχειρήσεων στον υποχρεωτικό έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες στο μέσο όρο των ορίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με στοιχεία που προέκυψαν από έρευνα της Ε.Λ.Τ.Ε. Με την προτεινόμενη διάταξη οι οντότητες που υπερβαίνουν για δύο συνεχόμενες χρήσεις δύο από τα τρία κριτήρια: σύνολο ενεργητικού 1.000.000 ευρώ, καθαρό ύψος κύκλου εργασιών 2.500.000 ευρώ και μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού κατά την διάρκεια της περιόδου 50 άτομα, θα υπάγονται σε υποχρεωτικό έλεγχο.

Η εν λόγω πρόταση είναι σύμφωνη με την οδηγία 2013/34/ΕΕ στην οποία προβλέπεται η δυνατότητα των κρατών μελών να επιβάλλουν έλεγχο σε μικρές επιχειρήσεις λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες και την αγορά του κράτους μέλους. Στις ειδικές συνθήκες και ανάγκες που γίνεται αναφορά στην Οδηγία, υπάγεται και η περίπτωση κατά την οποία μία επιχείρηση στη Γερμανία μπορεί να θεωρείται μικρή, στην Ελλάδα όμως λόγω διαφορετικών εθνικών μεγεθών θεωρείται μεγάλη. Σημειώνεται ότι από το 2016 μέχρι και σήμερα 4 ευρωπαϊκές χώρες (Κύπρος, Εσθονία, Ρουμανία και Ιταλία) έχουν μειώσει τα όρια υπαγωγής των επιχειρήσεων στον υποχρεωτικό έλεγχο. Στόχος της παρούσας πρότασης είναι η ενίσχυση του ελέγχου και της διαφάνειας σε ένα σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων που συνεισφέρουν στην ελληνική οικονομία και έχουν εξαιρεθεί από τον έλεγχο.


O A' Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
Παναγιώτης Γιαννόπουλος

Πηγή: Taxheaven 

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 002/2019

«ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019»


Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 5 του ν. 3148/2003 όπως ισχύει, καθόρισε και ρύθμισε το περιεχόμενο, τον τρόπο και τη διαδικασία των ποιοτικών ελέγχων για το έτος 2019.

Οι ποιοτικοί έλεγχοι θα διενεργηθούν στις ελεγκτικές εταιρείες λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα :

- Τον βαθμό συγκέντρωσης κινδύνου για το δημόσιο συμφέρον στον ελεγχόμενο φορέα. Για την εκτίμηση της συγκέντρωσης κινδύνου λαμβάνονται υπόψη ιδίως ο αριθμός ή/και η κεφαλαιοποίηση των οντοτήτων δημοσίου ενδιαφέροντος, που ελέγχει ο ελεγχόμενος φορέας.

- Τον βαθμό συγκέντρωσης κινδύνου για το δημόσιο συμφέρον, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες αγοράς, στις οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος, που ελέγχει ο ελεγχόμενος φορέας.

- Τη δυνητική διακύβευση της ανεξαρτησίας του ελεγχόμενου φορέα εξαιτίας της τυχόν συγκέντρωσης των πηγών εσόδων του σε περιορισμένο αριθμό ελεγχόμενων οντοτήτων.

- Εισαγγελικές παραγγελίες για τη διερεύνηση υποθέσεων, αρμοδιότητας της ΕΛΤΕ.

- Αναφορές στην έκθεση του ελεγκτή οι οποίες σχετίζονται με τη συνέχιση της δραστηριότητας (going concern) της ελεγχόμενης εταιρείας (Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 570 - Αναθεωρημένο)

- Την γνωστοποίηση των σημαντικότερων θεμάτων ελέγχου στην έκθεση του ελεγκτή σύμφωνα με το ΔΠΕ 701 (πρώτη εφαρμογή).

- Αιτήματα ή πληροφορίες από εποπτικές αρχές της Ελλάδας ή ομόλογες αρχές των χωρών μελών της ΕΕ ή τρίτων χωρών.

- Επίκαιρα ζητήματα, κρίσιμα λογιστικά και ελεγκτικά θέματα.

- Διαπιστωθείσες στο παρελθόν παραβάσεις και τα ευρήματα των ποιοτικών ελέγχων, που η Ε.Λ.Τ.Ε. έχει ήδη διενεργήσει.

- Καταγγελίες και αναφορές που έχουν περιέλθει σε γνώση της Ε.Λ.Τ.Ε.

- Τις τυχόν δυσανάλογα χαμηλές αμοιβές ελεγκτικών υπηρεσιών σε σχέση με το μέγεθος των ελεγχόμενων οντοτήτων.

- Τις αμοιβές υποχρεωτικού ελέγχου που αναλαμβάνεται για πρώτη φορά και είναι μικρότερες σε ποσοστό 15% και άνω από τις αμοιβές της προηγούμενης χρήσης.

- Χαμηλές αμοιβές σε οντότητες του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως Δήμοι, Δημοτικές Επιχειρήσεις και Νοσοκομεία.

Η ως άνω αναφορά ενδεικτικών κριτηρίων επιλογής των προς έλεγχο φορέων δεν έχει την έννοια κατάταξης των κριτηρίων αυτών κατά σειρά βαρύτητας.

Περιεχόμενο των ποιοτικών ελέγχων δύναται να αποτελούν:

α) Η αξιολόγηση του σχεδιασμού του εσωτερικού συστήματος ποιοτικού ελέγχου που υποχρεούται να διατηρεί ο ελεγχόμενος φορέας, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του ν.4449/2017, καθώς και ο έλεγχος της αποτελεσματικής τήρησης αυτού.

β) Η αξιολόγηση των ελεγκτικών εργασιών επί των υποχρεωτικών ελέγχων που αναλαμβάνει ο ελεγχόμενος φορέας, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα ελέγχου και την κείμενη νομοθεσία.

γ) Η αξιολόγηση του περιεχομένου της πιο πρόσφατης Έκθεσης Διαφάνειας, που έχει δημοσιεύσει η ελεγχόμενη ελεγκτική εταιρεία.

δ) Η αξιολόγηση της συμπληρωματικής έκθεσης προς την επιτροπή ελέγχου της ελεγχόμενης οντότητας (άρθρο 11 του Κανονισμού 537/2014).

ε) Η αξιολόγηση των θεμάτων ανεξαρτησίας, των αμοιβών και της απαγόρευσης παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών, (άρθρο 21 του ν.4449/2017, άρθρο 4 & 5 & 6 Κανονισμού 537/2017).

στ) Η αξιολόγηση του διορισμού των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και των ελεγκτικών εταιρειών και της διάρκειας της ελεγκτικής εργασίας (άρθρο 16 & 17 του Κανονισμού 537).

ζ) Η αξιολόγηση της επάρκειας των μέτρων και διαδικασιών, που έχουν υιοθετήσει οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες του άρθρου 2 παρ. 3 του ιδίου νόμου σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων, από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (ν.4557/2018).Ο A' Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
Παναγιώτης Γιαννόπουλος

 

Πηγή: taxheaven

Νέες δικλείδες ασφαλείας δημιουργεί η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), προκειμένου να περιορίσει τις πιθανότητες μιας νέας περίπτωσης σαν εκείνης της Folli Follie, όπου στην Επιτροπή Ελέγχου της εισηγμένης προήδρευε ο πεθερός του Διευθύνοντα Συμβούλου και ο έλεγχος του ορκωτού δεν ήταν καν επιδερμικός!

Απόφαση που εξέδωσε σήμερα ο Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ Παναγιώτης Γιαννόπουλος προβλέπει πως η ΕΛΤΕ θα προβεί στη διενέργεια ελέγχων για να διαπιστώσει το εάν οι Επιτροπές Ελέγχων στις οντότητες δημοσίου συμφέροντος λειτουργούν όπως προβλέπει ο νόμος.

Ο έλεγχος αναμένεται να εστιάσει στις μεγάλες εισηγμένες επιχειρήσεις και προς το σκοπό αυτό θα ζητηθούν – μεταξύ άλλων- και τα πρακτικά των συνεδριάσεων των Επιτροπών Ελέγχων για να διαπιστωθεί «από πρώτο χέρι» το εάν έχουν υπάρξει συνεπείς στα εποπτικά τους καθήκοντα.

Στη βάση αυτή, η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων θα αξιολογήσει το πώς οι Επιτροπές Ελέγχων παρακολουθούν τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων των οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος, το πώς οι Επιτροπές αξιολογούν τη συμπληρωματική έκθεση ελέγχου του άρθρου 11 του Κανονισμού 537/2014, το πώς γίνεται η διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών, αλλά και το εάν διασφαλίζεται η ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών εταιρειών.

Όπως, αποσαφηνίζει η απόφαση του Αντιπροέδρου της ΕΛΤΕ «σε περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων προβλέπονται κυρώσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».

Να σημειωθεί πως η υπόθεση της Folli Follie ανέδειξε πολλά ζητήματα πλημμελούς ελέγχου και έθεσε σε συναγερμό το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι του υπουργείου Οικονομικών, της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Και η προαναφερόμενη διερεύνηση των πρακτικών των Επιτροπών Ελέγχων είναι το δεύτερο βήμα.

Είχε προηγηθεί προ τετράμηνου ειδικό ερωτηματολόγιο προς τις Επιτροπές Ελέγχου Οντοτήτων Δημοσίου Συμφέροντος (ΟΔΣ), ώστε να διαπιστωθεί εάν συμμορφώνονται με νέο θεσμικό πλαίσιο που αφενός ενισχύει τον ρόλο και τις αρμοδιότητες τους, αφετέρου διευρύνει και τις ευθύνες τους.

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο της ΕΛΤΕ, στο οποίο απάντησαν οι επιχειρήσεις, συντάχθηκε από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας Ελεγκτών (ΕΕΦΕΕ) – Committee of European Authority Oversight Boards (CEAOB) και από αυτό έχουν ήδη εξαχθεί σοβαρά συμπεράσματα για τις διαδικασίες των Επιτροπών Ελέγχων σε αρκετές εισηγμένες.

 

Πηγή: cnn.gr

Σελίδα 1 από 2